Årsmöte 2019

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Eskilstuna ITF Taekwon-Do Klubb.

Datum: 31/3 2019 Tid: 15.00 Plats: Fristadsskolans gymnastiksal (nedre)

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av person att justera protokollet och vara rösträknare

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande

§ 6 Godkännande av dagordningen/föredragningslista

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  1. a) Inga i rätt tid inkomna motioner.

§ 13 Val av

a) Ordförande för en tid om 2 år (väljs jämna år).

b) Kassör för en tid om 2 år (väljs udda år).

c) Ledamot 1 för en tid om 2 år (väljs jämna år).

d) Ledamot 2 för en tid om 2 år (väljs udda år).

e) Suppleant för en tid om 1 år.”

f) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

g) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

h) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har representanter).

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande

Varmt välkomna!
10 mar 2019

NYHETER

Maj

11 - STL 3/SM (Södertälje)

18 - Graderingsläger (Eskilstuna)

19 - Graderingsläger (Eskilstuna)

25 - Lion Cup (Linköping)

26 - Gradering för Y-miniorer

27 - Gradering för F-gruppen

28 - Gradering för Miniorer & Kadetter

30 - Gradering för U-gruppen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)