Årsmöte 2015

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Chang Hun Taekwon-do klubb.

Datum: 10/4 2015
Tid: 19:00
Plats: St: Eskils gymnastikhall

Dagordning

 

§ 1
Mötets öppnande
§ 2

Fastställande av röstlängd

§ 3

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

§ 4

Val av person att justera protokollet och vara rösträknare

§ 5

Årsmötets behöriga utlysande

§ 6
Godkännande av dagordningen/föredragningslista
§ 7
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 8
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 10
Fastställande av medlemsavgifter.
§ 11
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
§ 12

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 13

Val av

 1. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
 3. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år;
 4. d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
 5. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
 6. f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.
§ 14
Övriga frågor
§ 15
15 Mötets avslutande

Motion 1 

Avser den ideella föreningen Chang-Hun Taekwon-do Klubb Orgnr: 802450-1002.

Förslag att genomföra följande stadgeändringar:

 1. Ändra namnet och beskrivningen i på första sidan i stadgarna till ”Eskilstuna Chang Hun TKD klubb” och ”hemvist i Eskilstuna kommun”.
 2. I paragraf 3, stryk ” Klubben är även medlem i ITF Taekwon-do Sweden som är ITF Taekwon-do:s organisation i Sverige.”

 

Förslag till motion skriven av,

Fredrik Hyllander, ordförande Chang Hun Taekwon-do klubb

Motion 2 

Av ordföranden föreslagen motion avseende klubbens utveckling.

Förslag till utvecklingsplan

Mål:

2016-12-31 skall Eskilstuna Chang Hun TKD klubb:

 • Ha 100 medlemmar varav minst 8 aktiva instruktörer/bitr.instruktörer.
 • Vara känd och respekterad inom ITF Taekwon-do kretsar.
 • Varje kvartal ha representanter från klubben på nationella tävlingar, seminarier eller träningsläger.
 • Medlemmarna skall utvecklas fysiskt, psykiskt och ha roligt.
 • Tid och engagemang som medlemmar lägger på klubben skall premieras och gagna den personliga utvecklingen.
 • Klubben skall synas regelbundet i lokalmedia.
 • Ha 4st träningsgrupper:
  1. Avancerad grupp (≥6gup): Träning 1.5h 2 pass/vecka.
  2. Nybörjargrupp (≤7gup): Träning 1.5h 2 pass/vecka.
  3. Tävlingsgrupp: Träning 1h 1 pass/vecka.
  4. Miniorgrupp: Träning 1h 1 pass/vecka.

Milstolpar

 1. Q2 2015:
 • Klubben Ansöker om medlemskap i ITF-sektionen.
 • Klubbens svartbälten ansöker om dan-certifikat från ITF-sektionen.
 • Fredrik Hyllander går IIC i Trajtenberg-organisationen.
 • Skapande av facebook marknadsföringssida för klubben.
 • Skapande av Instagramsida.

 

 1. Q3 2015:
 • Grundutbildning av 6-8 klubbledare/tränare (SISU-plattformen, hlr, första hjälpen).
 • Utbildning av 4-8 domare.
 • Start av miniorgrupp (träning 1h på söndagar).
 • Start av tävlingsgrupp (träning 1h i veckan).
 • Införande av avancerad- och nybörjargrupp.
 • Representant(-er) på Black Belt academy i Skövde.

 

 1. Q4 2015:
 • Deltagande på SM i ITF Taekwon-do
 • Klubben har av ITF-sektionen behörig graderingsinstruktör.
 • Deltagande på regionaltävling.
 • Genomföra Hosinsul-läger tillsammans med Gnesta TKD.

 

 1. Q1 2016:
 • Fortsättningsutbildning av 2-4 klubbledare/tränare (SISU-GTU-1).
 • Utbildning av 2-4 domare.
 • Deltagande på regional tävling.
 • Skicka 2 svartbälten på IIC.

 

 

 

 1. Q2 2016:
 • Grundutbildning av 1-2 klubbledare/tränare (SISU-plattformen, hlr, första hjälpen).

 

 1. Q3 2016:
 • Fortsättningsutbildning av 2-4 klubbledare/tränare (SISU-GTU-2).
 • Utbildning av 2-4 domare.

Risker

Risk

Åtgärd

Brist på engagerade ledare/instruktörer

Förmånspaket för instruktörer och biträdande instruktörer.

Når ej upp till ställt mål avseende medlemsantal.

 • Marknadsföring via sociala medier och aktiva medlemmar.
 • Hög kvalité på klubbens instruktörer.

Bristande deltagande på tävlingar

 • Utbilda domare och coacher.
 • Egen grupp för medlemmar som vill satsa på tävlande.

Låg kvarstannandegrad hos medlemmarna.

Genomförande av enkäter för att kunna anpassa träningarna efter medlemmarnas önskemål.

Brist på klubbadministratörer

Delegera ansvar och uppgifter. Eftersträva att inte ge för många uppgifter till samma person.

Dåligt ryckte pga av HF.

 • Jobba med värdegrund.
 • Utsedd vuxen förtroendeman.
 • Utsedd ungdoms förtroendeman.
 • Utdrag av brottsregister på samtliga tränare.

Brist på kreativt tänkande och nyskapande som gör träningen ”alldaglig och ointressant”.

Framtagande av en utvecklingskommitté.

 

Identifierade behov av åtgärder

 

FÖRMÅNSPAKET FÖR INSTRUKTÖRER/HJÄLPINSTRUKTÖRER

 • Ansvariga instruktörer (ansvarig för minst 1 pass/vecka):
 1. Ekonomi:
  1. Betalar endast medlemsavgift för stödmedlem (ex. 100kr 2014).
  2. Erhåller 1000kr/termin i tränararvode. Ifall två instruktörer delar på ett pass i veckan (instruerar varannan vecka) erhålles 500kr/termin.
 2. Utbildning:
  1. Möjlighet att gå minst 1 utbildning/seminarie gratis 1 gång/år (kräver godkännande av styrelsen för varje utbildning). Skall främst vara utbildning arrangerad av SISU eller Svenska Taekwon-do förbundet.
 3. Utveckling: För gradering till dan-grader krävs engagemang som instruktör, coach eller domare. Se fastställda krav för respektive grad.
 • Biträdande instruktör/hjälpinstruktör (hjälper ansvarig instruktör på minst 1 pass/vecka).
 1. Ekonomi: Betalar ordinarie träningsavgift.
 2. Utbildning:
  1. Erbjuds att GRATIS gå SISU-plattformen eller motsvarande tränar-grundutbildning (efter styrelsebeslut).
 3. Utveckling: För gradering till dan-grader krävs engagemang som instruktör, coach eller domare. Se fastställda krav för respektive grad. Att hjälpa till som biträdande instruktör är ett naturligt steg för att bli ansvarig instruktör för ett eget pass.

 

 • Graderingsinstruktör/examinator:
  • Erhåller 1000kr/gradering samt får licensavgiften till ITF-sektionen betald.
  • Nödvändiga aktiviteter för att bibehålla examinatorsbehörigheten skall bekostas av klubben.

 

DOMARUTBILDNING

 • Gratis för medlemmar i ITF-sektionen.

 

VÄRDEGRUND

 • Utse huvudförtroendeman efter nominering från klubbens medlemmar.
 • Utse ungdoms-förtroendeman efter nominering från klubbens medlemmar.

 

UTVECKLINGSKOMMITÈ

Aktivt eftersträva att klubben skall synas i lokalmedia och sociala medier.

Till klubbens styrelse och tränare komma med förslag till åtgärder som gör träningen roligare för alla medlemmar. T.ex. sommar/vinter-avslutningar, läger, uppvisingar, förslag till nya aktiviteter på träningarna.

Syftet är att klubben skall växa och det ska bli roligare för medlemmarna.

 • Utse en ordförande.
 • Utse 1-2 ledamoter.

Ekonomi

För att finansiera utbildningar av tränare och domare krävs en höjning av medlemsavgiften med 100kr, till 700kr.

 

Utgifter/termin:

 • 5 ansvariga instruktörer: 5000kr (tränararvode) + 3750 (utbildningskostnader)=8750kr
 • Lokalhyra: 8x63kr= 504kr/vecka ger 21x504= 10504kr
 • Förbundsavgifter= 2900kr.
 • Summa: 22154kr/termin.

 

Inkomster:

 • LOK-stöd: 3000kr
 • Träningsavgift: 40st x 700kr= 28000kr
 • Träningsläger: 20st x 200kr= 4000kr
 • Gradering: 30st x 150kr = 4500kr-1000kr= 3500kr
 • Summa: 39500kr

 

Balans: +16346kr. (felmarginal: hänsyn till familjerabbat är ej tagen).

 

Slutsats: Överskott för domarutbildningar, materielinköp och eventuell sponsring för särskilda evenemang finns.

 

Motionen skriven av,

Fredrik Hyllander, ordförande Ekilstuna Chang Hun Taekwon-do klubb.

A

Varmt välkomna

16 mar 2015

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)