Allmänt om Taekwon-Do

Grundaren föreläser om TKD:

Historia

Taekwon-do har sina rötter i den koreanska kampsporten Tae kyon och den japanska kampsporten Karate.

Dagens Taekwon-do har dock väldigt lite gemensamt med de ovan nämnda kampsporterna.

Taekwon-do grundades/namngavs den 11 april 1955 av General Choi Hong Hi.

Taekwon-do utvecklades de första åren i den Koreanska arméns, ”Vita hästen divisionen, 29:e infanteriet”.

Under de första åren då Taekwon-do utvecklades i Sydkoreas Armé spelade GM Nam Tae Hi en betydande roll, som Gen. Choi Hong Hi´s ”högra hand”.

GM Nam Tae Hi utvecklade bl.a. Taekwon-do mönstrena Hwa-Rang, Chong-Moo och Ul-Ji.

1959 grundades den första Taekwon-do organisationen, KTA (Korean Taekwon-do federation). General Choi Hong Hi valdes till dess första ordförande.

1966 grundades ITF (international Taekwon-do federation) och Gen Choi flyttade till Kanada. Gen Choi fortsatte att leda utvecklingen av Taekwon-do i organisationen, ITF.

1973 grundade KTA den internationella organisationen WTF (world Taekwon-do federation), även kallad Kukkiwon.

Sedan 1973 har WTF utvecklats mot att bli en renodlad sport för att passa in i de olympiska spelen.

Samtidigt som WTF sedan 1973 utvecklats till en OS-sport fortsatte Gen. Choi att inom ITF utveckla Taekwon-do. Många av de distinkta karaktärerna som är typiska för ITF Taekwon-do infördes efter 1973. Därför är idag skillnaden mellan ITF och WTF stor, både avseende teknikerna och den mentala träningen.

General Choi Hong Hi avled år 2002 i Pyongjang, Nordkorea.

Efter hans död splittrades ITF till flera olika organisationer som alla kallar sig för ITF.

General Choi Hong Hi (källa wikipedia)

Gen Choi föddes den 9 november 1918 i Hae Dae i nuvarande Nord Korea.

År 1930 blev den då tolvårige Choi suspenderad från sin skola för deltagande i antijapanska demonstrationer (från 1905 styrdes Korea av japanska myndigheter och från 1910 blev de direkt ockuperade av den japanska militärmakten). Från den tiden fortsatte Choi Hong Hi sin vidare utbildning hos en privat lärare, Han Il Dong, som även var expert på Tae Kyon, en traditionell koreansk kampkonst som var officiellt förbjuden av ockupationsmakten.

- 1937 åkte Choi till Japan för att studera. Fortfarande var han mycket engagerad i kampkonstträning, vilken stärkte och förbättrade hans dåliga hälsa som varit svag redan från födseln. Choi tränade Karate under sin tid i Japan och erhöll 2 Dan.

- Den 7 december, 1941 började Japan sitt deltagande i II: a Världskriget och i och med detta startade en allmän mobilisering av alla unga män till armén, bl.a. även den unge Choi Hong Hi. Efter militär utbildning till löjtnant skickades han till Pyongyang i Korea där han p.g.a. sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen blev dömd till fängelse. För att behålla sin fysiska kondition, fortsatte han sin träning i fängelsecellen. Efter en tid i fängelset började många av hans fängelsekamrater och även en del av vakterna praktisera träningen. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.

- 1945, i samband med krigets slutskede, blev Choi Hong Hi befriad från fängelset och i samma tid blev han en av de officerare som började bygga upp en ny självständig koreansk armé, i vilken han gjorde en snabb och lysande karriär.

Taekwon-do´s sammansättning (Taekwon-do Goosung)

Taekwon-do är sammansatt av följande fem träningsdelar:

 1. Grundtekniker (Gibon Yonsup).
 2. Redskapsträning/träning av kroppen (Dallyon)
 3. Mönster (Tul)
 4. Sparring (Matsogi)
 5. Självförsvar (Hosinsul)

För att bli en komplett Taekwon-do utövare behöver du träna alla fem delarna. TKD-träning består i att man först lär sig en grundteknik för att sedan träna på att använda den på olika sätt (tul, matsogi). Du stärker din kropp genom redskapsträning och genom att träna styrka, rörlighet, smidighet osv (Dallyon). Målet är att teknikerna skall fungera i självförsvar. För att sedan förfina tekniken går du tillbaka till att träna grundtekniker igen. Detta ilustreras av General Choi Hong Hi genom:

”Taekwon-do´s kretslopp/cykel (Soonhwan Do)

Taekwon-do´s grundsatser/regler (Jungshin)

Taekwon-do syftar till att eleven skall bli artig, ha integritet, vara uthållig, ha god självkontroll och okuvlig anda.Detta är Taekwon-do´s 5 grundsatser (regler). Det är dessa regler som punk 1, ”Jag skall följa Taekwon-do´s regler”, syftar på i elevens ed.TKD´s grundsatser kallas även för TKD-elevens mål. Detta eftersom det är dessa egenskaper som eleven har som mål att besitta.

 Artighet (Ye Ui)

Taekwon-do-elever skall försöka att träna på följande delar av artighet för att bli en hederlig och ärbar person:

 1. Eftersträva att som person vara tillmötesgående.
 2. Sätta andras behov och önskemål framför sina egna.
 3. Vara artig mot sina medmänniskor.
 4. Förespråka rättvissa och mänskliga rättigher
 5. Skilj på instruktör och elev, senior från junior och äldre från yngre.
 6. Uppföra sig enligt etikett.
 7. Respektera andras ägor.
 8. Hantera ärenden på ett rättvist och ärligt sätt.
 9. Avstå från att ta emot eller ge en gåva om du är osäker på om det är rättvist.

Integritet (Yom Chi)

I Taekwon-do har ordet integritet ett vidare begrepp än vad som i normala fall står i ordböcker.

Du skall kunna skilja på rätt från fel och ha ett samvete att känna skuld i fall du gjort fel.

Nedan finns några beskrivningar på när integritet saknas:

 1. En instruktör som pga av bristande kunskap eller engagemang, skämmer ut sig själv och sin kampsport genom att uppvisa felaktiga tekniker för sina elever.
 2. En elev som skämmer ut sig själv genom att preparera plankor innan en uppvisning.
 3. En instruktör som kamouflerar dåliga tekniker med lyxiga träningscenter och ger falskt beröm till sina elever.
 4. En elev som begär att få en högre grad av sin instruktör eller som försöker köpa den.
 5. En elev som ökar i graderna pga egoistiska skäl, eller för att få en känsla av makt.
 6. En instruktör som instruerar och marknadsför sin kampsport för att tjäna pengar eller andra materialistiska skäl.
 7. En elev vars handlingar inte speglar hans ord.
 8. En elev som skäms över att lyssna på åsikterna ifrån hans juniorer.

Uthållighet (In Nae)

Det finns en gammal orientalisk sägen, ”tålamod är en dygd”, ”du kan skapa ett fridfullt hem genom att ha tålamod 100 gånger”. Det är troligast att uppnå lycka och välmående om du är en person med tålamod. För att uppnå ditt mål, oavsett om det är en universitetsexamen eller att utföra en TKD-teknik perfekt. Måste du sätta upp ett mål och sedan härda ut fram tills du nått målet. Rober Bruce lärde sig uthållighet av de uthålliga ansträngningarna av en liten spindel.

Det var denna uthållighet och envishet som slutligen gjorde att han kunde göra Scotland självständigt under 1300-talet. En av de viktigaste egenskaperna för att bli en framgångsrik Taekwon-do utövare är att överkomma alla motgångar genom att vara uthållig (härda ut).

Confucius sade, ”en person som är otålig när det gäller småsaker blir sällan framgångsrik när det gäller saker av mycket stor betydelse”.

Självkontroll (Guk Gi)

Den här grundsatsen är väldigt viktig, både i Dojangen och utanför. Oavsett om du tränar fri sparring eller om det gäller dina privata angelägenheter så är självkontroll väldigt viktigt.

Om du skulla tappa kontrollen i sparring kan det få katastrofala följder. Både för dig själv och för din motståndare.

Att inte klara av att leva och arbeta inom gränserna av vad du själv klarar av, är också en brist på självkontroll.

Enligt Lao-Tzu, ”En stark person är en person som hellre vinner över sig själv än någon annan”.

Okuvlig anda (Baekjul Boolgool)

”Här ligger 300 som gjorde sin plikt”, en enkel skrift om en av de modigaste handlingarna i mänsklighetens historia. Även fast de visste att de skulle möta Xerxes´s vida överlägsna styrkor, visade Leonidas och hans 300 Spartaner vid Thermopylae, vad okuvlig anda innebär.

En sann okuvlig anda visar sig när en principfast, modig person tvingas möta ett hot med överväldigande odds men vägrar att ge upp.

En seriös Taekwon-do-elev är alltid ödmjuk och hederlig. Om han konfronteras med orättvisa kommer han att hantera situationen utan att tveka och med okuvlig anda, oavsett vem motståndaren är, eller hur många de är.

Confucius deklarerade, ”Det är en handling av feghet att inte våga stå upp emot orättvisa”. Historien har visat att de som eftersträvat att uppnå sina drömmar ihärdigt och uppriktigt med okuvlig anda, har alltid uppnått sina mål.

Elevens ed

 1. Jag skall följa Taekwon-do´s regler.
 2. Jag skall respektera instruktörer och seniorelever.
 3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-do.
 4. Jag skall vara en förespråkare för frihet och rättvisa.
 5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Uppträdande i träningshallen

 1. Vid inträde i hallen skall man buga för nationalflaggan på väggen.
 2. Buga för instruktören på lämpligt avstånd.
 3. Buga för flaggan och instruktören vid uppställning på led före träning.
 4. Eleverna hälsar på varandra före teknik och sparringträning.
 5. Seniormedlemmarna står till höger om juniormedlemmarna.
 6. Läs elevens ed högt före träning.
 7. Meditera under en minut sittande med korslagda ben efter träning.
 8. Buga för instruktören vid uppställning på led före avslutning.
 9. Buga för flaggan före utgång ur träningshallen.

Betydelse av dräkten (Do bok)

Dräkten gör att det lätt går att känna igen en ITF Taekwon-do utövare. Det är även lätt att skilja ITF Taekwon-do och WTF Taekwon-do genom designen av dräkten.

Den vita färgen symboliserar den vita färgen på den traditionella Koreanska nationaldräkten. De svarta revärerna (3cm breda) som ett svartbälte har på sin dräkt symboliserar de svarta ränderna som den Koreanska adeln och kungafamiljen bar under Koguryo, Baekje och Silla dynastin.

En internationell instruktör känns igen på de svarta revärerna (3cm breda) han bär på armarna och benen.

Trädet på ryggen av dräkten symboliserar ett städsegrönt träd (evergreen tree). Ett träd som behåller sina löv/barr året runt.

ITF märket på vänster bröst symboliserar att Taekwon-do ligger oss närmast hjärtat.

Bälte (Ti)

Det finns sex olika bälten, vitt, gult, grönt, blått, rött och svart. Bältet ska vara 5mm tjockt och 5cm brett. Sträck på bältet skall vara 5mm brett och sitta 5cm från bältets slut.

Svartbältesgrader visas genom romerska siffror på det svarta bältet.

Färgerna, svart, rött och blått angav den hierarkiska nivån under Koguryo och Silla dynastin.

Bältets knyts 1 varv runt midjan. Detta symboliserar, ”när du satt upp ett mål skall du fullfölja det oavsett motgångar”, ”tjäna en herre/läromästare och var honom/henne trofast” och ”segra med endast ett drag”.

Taekwon-do´s grader

Färgbältesgrader                                    Svartbältesgrader

10     kup   vitt bälte                                  1 Dan           Svart bälte I

9       kup   Vitt bälte med gult streck          2 Dan           Svart bälte II

8       kup   Gult bälte                                3 Dan           Svart bälte III

7      kup   Gult bälte med grönt streck        4 Dan           Svart bälte IV

6      kup   Grönt bälte                               5 Dan           Svart bälte V

5       kup   Grönt bälte med blått streck     6 Dan           Svart bälte VI

4       kup   Blått bälte                               7 Dan           Svart bälte VII

3       kup   Blått bälte med rött streck        8 Dan     Svart bälte VIII

2       kup   Rött bälte                                9 Dan           Svart bälte IX

1       kup   Rött bälte med svart streck

Betydelse av bältesgrader

Vitt         Står för oskyldighet, då en nybliven elev inte har någon kunskap om TKD.

Gult        Står för den jord som en växt slår rot i, grunden för TKD läggs vid detta tillfälle.

Grönt     Står för utvecklingen av växten, så som skickligheten i TKD utvecklas.

Blått       Står för himlen som växten sträcker sig mot då den utvecklas till ett träd, då TKD träningen fortsätter.

Rött        Står för fara, uppmanar till kontroll hos eleven och varnar motståndaren att hålla ett behörigt avstånd.

Svart       Motsatsen till vitt, därför påvisar detta mognad och behärskande av TKD. Det talar även om att bäraren är motståndskraftig mot mörker och rädsla.

Instruktörernas titlar                             

Instruktörers emblem/märken

1-3 Dan tituleras, Boosabum

4-6 Dan tituleras, Sabum

7-8 Dan tituleras, Sahyun

9   Dan tituleras, Sasung                                                                                              

 

26 aug 2016

NYHETER

ANMÄL DIG TILL TRÄNING!

Mars

2 STL 1 (Partille)

3 Partille Challenge

16 Teknikläger (Frölunda)

31 Årsmöte Eskilstuna ITF TKD

April

13 STL 2 (Skövde)

14 Viking Cup kids (Skövde)

Maj

11 STL 3/SM (Södertälje)

25 Lion Cup (Linköping)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)